ПЕТРО КУРМАЄВ

Член Правління

Професор Уманського Державного педагогічного університету, доктор економічних наук. Народився і проживає в Умані.

Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони (на прикладі Черкаської області)», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування та регулювання економікою».У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та права.У 2012 році захистив дисертацію на тему «Науково-методологічні засади державного управління економічного розвитку на регіональному рівні», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

У 2014 році підвищив кваліфікацію за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), лауреат премії Черкаської обласної ради за розробку конкурентоспроможних інноваційних технологій та стимулювання їх впровадження виробництво на підприємствах області та України (2011 р.).

Член Спеціалізованої вченої ради Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів).

На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки працює з вересня 2013 року на посаді професора кафедри.

Сфера наукових інтересів: закономірності функціонування механізму державного регулювання економічного розвитку на національному та регіональному рівнях, напрями активізації інноваційної діяльності, тіньова економіка.

Читає курси: бюджетний менеджмент, управління проектами.

Основні наукові праці:

1.Kurmaiev P. Practical approaches to the evaluation of shadow economic relations dimension in Ukraine /P. Kurmaiev // Zarządzanie w nowoczesnej organizacjiProblemybadania, praktyka. – 2015. – №2. – Р. 145-151.

2.Курмаев П.Ю. Инновационно-воспроизводственный подход к регулированию региональной экономики /П.Ю. Курмаев // European Researcher. – 2013. – №1. – Режим доступу: http://www.erjournal.ru/ru/archive.html?number=2013-01-15-01:31:46&journal=47

3.Курмаєв П. Ю. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку регіонів : [монографія] / П. Ю. Курмаєв. – К. : НДЕІ, 2010. – 332 с.

4.Курмаєв П. Ю. Інформаційні технології економічного розвитку : [навчальний посібник] /П.Ю. Курмаєв, А. С. Музиченко, М.В. Ігнатенко. – Тернопіль : Астон, 2008. –  180 с.

5.Курмаєв П. Ю. Інвестиційна політика в Україні: регіональні аспекти : [монографія] / В. Ф. Бесєдін, А. С. Музиченко, В. І. Рибчак, П. Ю. Курмаєв. – Черкаси : Ваш дім, 2005. – 292 с.

info@umanfund.site